مسابقه دهه فجر و دست آورد های چهل ساله انقلاب

واحد فرهنگی اجتماعی حوزه شهید قدوسی و پایگاه امام صادق ع دولت آباد

نام ونام خانوادگی : نام پدر : کد ملی :
وضعیت بسیجی : تلفن : همراه :
سن : دولت آبادی :  

منبع و مأخذ : اطلاعات عمومی1 . براساس گزارشات محافل علمی جهان سرعت رشد علمی ایران اسلامی بعد ازانقلاب چندبرابردیگرکشورها بوده است?

پانزده برابر

ده برابر

یازده برابر

بیست برابر


2 . درحالی که قبل ازانقلاب تعداد 154 هزاردانشجو داشتیم این عدد بعدازپیروزی انقلاب به چندنفررسیده است?

بیش از4ملیون

کمتراز3میلیون

2ملیون

بیش از7میلیون


3 . درحالی که درسال55 ایران در هیچ عرصه ای قلب علمی جهان نبوده تاسال 90درچندحوزه قطب علمی معرفی شده است؟

142حوزه

40حوزه

100 حوزه

72حوزه


4 . ایران عزیزما هم اکنون رتبه چند علم نانو می باشد؟

پنجم

پانزدهم

هفتم

دوازدهم


5 . درعلم پزشکی چون سلول های بنیادی .ترمیم نخایی.شبیه سازی حیوانات وغیره درچه ردیفی هستیم؟

ردیف 5

ریف 6

ردیف های 3و4

اولین ها


6 . درزمینه فولاد تولید نیم میلیون تنی قبل ازانقلاب به چند تن رسیده ورتبه جهانی بعد ازانقلاب درفولاد چه رتبه ای است؟

38 میلیون تن.رتبه 14

40میلیون تن .رتبه 10

20 میلیون تن.رتبه 17

100میلیون تن.رتبه 5


7 . درزمینه انواع رادار با برد بیش از1000کیلومتر درزمینه پرتاب ماهواره درچه رتبه ای ودرخصوص ساخت ماهواره درچه رده ای هستیم?

رتبه 5پرتاب...15 ساخت

رتبه 2پرتاب..10ساخت

رتبه 7پرتاب ..12 ساخت

رتبه 10 پرتاب..20ساخت


8 . میزان تولید گندم نسبت به قبل ازانقلاب چند برابر شده است؟

3برابر

6برابر

7برابر

5برابر


9 . توسعه راه اهن نسبت به قبل از انقلاب چند برابر شده است؟

7برابر

4برابر

5برابر

2برابر


10 . مهم ترین دست اورد انقلاب اسلامی چه بود؟

استقلال ازادی

تحقیر استکبار

پیشرفت علمی

خود کفائی